229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája23. § (1) A nevelési-oktatási intérményi közzétételi lista

Különös közzétételi lista

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája23. § (1) A nevelési-oktatási intérményi közzétételi lista

a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

c) Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek

d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

g)A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

e) Az érettségi vizsgák átlageredményei

f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

i) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

j) Közösségi szolgálat

k) Fizika középszintű  érettségi vizsga témakörei és kísérletei

l) Utazás eljárásrend

n) Fejlesztési terv

o) Intézményi intézkedési terv

m) Tankönyvellátás rendje

p) Intézményi Tanfelügyeleti Értékelés