A tanulmányok alatti vizsgák célja:

Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai programja szerint nem lehet meghatározni, illetve a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (pl. tanév összevonásával) szeretné a követelményeket teljesíteni.

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény nem a pedagógiai programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta.

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsga nem értékelhető, a tanuló javító vizsgát tehet. Ha a javító vizsga eredménye elégtelen, azt a tanuló nem ismételheti meg, tanévet kell ismételnie

Pótló vizsga:

 Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből – kérelmére – pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az intézményvezető jelöli ki.

Vizsgák szervezése, lebonyolítása:

 • Előrehozott osztályozó vizsgát – amennyiben előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni a tanuló –  az adott évfolyam haladó szintű tananyagából kell tenni
 • AZ írásbeli vizsga feladatai az iskola pedagógiai programjában rögzített, adott évfolyamra meghatározott tankönyv/ munkafüzet feladataira és követelményeire épülnek.
 • A vizsga reggel 8 óra előtt nem kezdhető, legfeljebb 18 óráig tarthat.
 • A tanteremben minden padban egy vizsgázó ülhet.
 • A feladatlapot az iskola pecsétjével el kell látni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a tanuló nevét, a dátumot.
 • A feladatlap megoldásának ideje maximum 60 perc tantárgyanként.
 • Egy vizsgázó egy nap legfeljebb 2 írásbeli vizsgát tehet. A vizsgák között legfeljebb 30 perc pihenőidőt kell biztosítani.
 • A vizsgán szótár nem használható, Íróeszközről a vizsgázó gondoskodik.

Szabálytalanságokról és annak következményeiről:

 • Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el az írásbeli vizsgán, a felügyelő tanár ezt jegyzőkönyvben rögzíti, felvezeti a feladatlapra, jelenti az intézményvezetőnek, aki kivizsgálja a szabálytalanságot.
 • Az írásbeli dolgozatokat a vizsgáztató tanár a szóbeli vizsga időpontjáig piros színnel kijavítja.
 • Ha a szaktanár a javítás során észleli, hogy a vizsgázó nem megengedett segédeszközt használt, vagy segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra és értesíti az intézmény vezetőjét.
 • SNI-s, BTMN-s vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolására rendelkezésre álló időt legfeljebb 30 perccel meg kell növelni. · SNI-s, BTMN-s vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet az intézményvezető határozata alapján. · SNI-s, BTMN-s vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le az intézményvezető határozata alapján.

A szóbeli vizsga általános szabályai

 • Egy napon a vizsgázónak legfeljebb 2 szóbeli vizsga szervezhető.
 • A vizsgázónak a vizsga előtt legalább 10 perccel meg kell jelennie. · A vizsgateremben egyidejűleg 1 vizsgázó tartózkodhat.
 • A vizsgázó tételt húz.
 • A szóbeli vizsgához szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.
 • A felkészülési idő nincs
 • A felelés időtartama 15 percnél nem lehet több.
 • A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel.
 • A vizsgabizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel a tétellel kapcsolatban a vizsgázónak.
 • Ha vizsgázó a tétellel kapcsolatban teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat.
 • Két tantárgy között 15 perc pihenőidőt kell biztosítani.
 • Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, két vizsgatételt kell húznia.
 • A vizsgázók a teremben egymással nem beszélhetnek, egymást nem zavarhatják.
 • Szabálytalanság esetén az elnök figyelmezteti a vizsgázót, az elért eredményt megsemmisítheti, a figyelmeztetést a jegyzőkönyvben feltünteti, értesíti az intézményvezetőt.

A vizsgarészek százalékos megoszlása:

Olvasott szöveg értése25
Nyelvhelyesség15
Fogalmazás vagy levélírás15
hallott szöveg értése20
társalgás, téma kifejtése25
Százalék %osztályzat számmalosztályzat szövegesen
0-491elégtelen
50-602elégséges
61-723közepes
73-844
85-1005jeles
I.                  A vizsga részei 
Írásbeli vizsga
  időtartamaelérhető pont- számHasználható segéd- eszközöknyilvánosságnyilvánosságra hozás határidejefeladattípusok
  60 perc60 pont   
részei:Olvasott szöveg értése  25nincsnem nyilvános·         feleletválasztás ·         igaz/hamis/nem értelmezhető ·         egymáshoz rendelés ·         csoportosítás megadott kategóriák szerint ·         események sorrendbe rakása a szöveg alapján ·         szövegből kiemelt mellékmondat, mondat, bekezdés helyének azonosítása a szövegben ·         szöveg részeinek sorrendbe rakása ·         hiányos szöveg kiegészítése (szavak, kifejezések pótlása előre megadott listából vagy anélkül) ·         hiányos mondatok kiegészítése a szöveg alapján ·         rövid választ igénylő nyitott kérdések  
 Fogalmazás vagy levélírás  20nincsnem nyilvános·         rövid, személyes jellegű közlés (üzenet, naplóbejegyzés, blogbejegyzés, internetes hozzászólás) ·         e-mail ·         meghívó ·         magánjellegű vagy intézménynek szóló levél
 Nyelvhelyesség 15nincsnem nyilvános·         hiányos mondatok vagy szövegek kiegészítése feleletválasztással (négy válaszlehetőség közül egy helyes kiválasztása) ·         a szövegből kivett mondatrészlet helyének azonosítása szövegkohéziós eszközök segítségével ·         hiányos szövegek kiegészítése önállóan vagy előre megadott szókészletből ·         megadott szavak ragozott alakjainak vagy a belőlük képzett új szavaknak a szövegbe illesztése ·         szövegtranszformáció a megadott szempontok alapján
 hallott szöveg értése  30 perc20 pontCD lejátszó  ·         igaz/ hamis/nem értelmezhető ·         feleletválasztás ·         egymáshoz rendelés ·         események sorrendjének megállapítása ·         nyomtatványok, űrlapok kitöltése ·         táblázat kitöltése ·         hiányos mondatok kiegészítése ·         rövid választ igénylő nyitott kérdések ·         ténybeli hibák azonosítása, javítása
        
Szóbeli vizsga
  időtartamaelérhető pont- számHasználható segédeszközöknyilvánosságnyilvánosságra hozás határidejefeladattípusok
  40-45 perc40 pont    
részei:társalgás,  téma kifejtése10-15 perc20 pont nyilvános témakörökA vizsga előtt legalább 60 nappal1. a tankönyv olvasmányainak a megbeszélése tanári kérdések alapján 2. az olvasmányokhoz kapcsolódó témakör kifejtése, vélemény nyilvánítás, vagy szituációs gyakorlat