Ingyenesen biztosított tankönyvek

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 46. § (5) bekezdése rendelkezik azok köréről, akik térítés nélkül juthatnak tankönyvekhez. Ennek értelmében a térítésmentes tankönyvellátás a 2017/2018-as tanévben kiterjed az általános iskola 1-5. évfolyamára, a gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részesülőkre, valamint a nemzetiségi tankönyvek beszerzésére. A nemzetiségi tankönyvek beszerzéséhez a Klebelsberg Központ által fenntartott nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolákban a nemzetiségi tankönyvek beszerzésének szabályairól szóló 23/2016. (VI.8.) EMMI utasítás rendelkezései az irányadók. Továbbra is biztosított rászorultság alapján az ingyenes tankönyvellátás az Nkt. ezen rendelkezése által még nem érintett évfolyamokon minden olyan tanuló részére, aki:

  1. a) tartósan beteg,
  2. b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
  3. c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
  4. d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
  5. e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  6. f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.

A szülők az ingyenes tankönyvre vonatkozó igényüket a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet (továbbiakban: tankönyvrendelet) 5. mellékletében meghatározott igénylőlapon nyújthatják be az iskolának. A belépő évfolyamok és tanulók esetén az igénylési lehetőséget a beiratkozás alkalmával kell biztosítani a szülők számára. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a megfelelő okiratok bemutatása (családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi igazolás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló önkormányzati határozat, gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett tanuló esetén a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a tankönyvrendelet 11. melléklete szerint kiállított igazolás).  A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény értelmében a tanuló október 1-i tanulói jogviszonya alapozza meg a normatív kedvezmény igénybevételének alapját, a jogosultságra vonatkozó igény módosítására a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (továbbiakban: KELLO) felületén idén is lesz lehetőség.