Tájékoztatás osztályozó vizsgák rendjéről

A tanulmányok alatti vizsgák célja:

Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai programja szerint nem lehet meghatározni, illetve a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (pl. tanév összevonásával) szeretné a követelményeket teljesíteni.

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény nem a pedagógiai programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta.

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsga nem értékelhető, a tanuló javító vizsgát tehet. Ha a javító vizsga eredménye elégtelen, azt a tanuló nem ismételheti meg, tanévet kell ismételnie

Pótló vizsga:

 Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből – kérelmére – pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az intézményvezető jelöli ki.

Vizsgák szervezése, lebonyolítása:

 • Előrehozott osztályozó vizsgát - amennyiben előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni a tanuló -  az adott évfolyam haladó szintű tananyagából kell tenni

 • AZ írásbeli vizsga feladatai az iskola pedagógiai programjában rögzített, adott évfolyamra meghatározott tankönyv/ munkafüzet feladataira és követelményeire épülnek.

 • A vizsga reggel 8 óra előtt nem kezdhető, legfeljebb 18 óráig tarthat.

 • A tanteremben minden padban egy vizsgázó ülhet.

 • A feladatlapot az iskola pecsétjével el kell látni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a tanuló nevét, a dátumot.

 • A feladatlap megoldásának ideje maximum 60 perc tantárgyanként.

 • Egy vizsgázó egy nap legfeljebb 2 írásbeli vizsgát tehet. A vizsgák között legfeljebb 30 perc pihenőidőt kell biztosítani.

 • A vizsgán szótár nem használható, Íróeszközről a vizsgázó gondoskodik.

Szabálytalanságokról és annak következményeiről:

 • Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el az írásbeli vizsgán, a felügyelő tanár ezt jegyzőkönyvben rögzíti, felvezeti a feladatlapra, jelenti az intézményvezetőnek, aki kivizsgálja a szabálytalanságot.

 • Az írásbeli dolgozatokat a vizsgáztató tanár a szóbeli vizsga időpontjáig piros színnel kijavítja.

 • Ha a szaktanár a javítás során észleli, hogy a vizsgázó nem megengedett segédeszközt használt, vagy segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra és értesíti az intézmény vezetőjét.

 • SNI-s, BTMN-s vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolására rendelkezésre álló időt legfeljebb 30 perccel meg kell növelni. · SNI-s, BTMN-s vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet az intézményvezető határozata alapján. · SNI-s, BTMN-s vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le az intézményvezető határozata alapján.

A szóbeli vizsga általános szabályai

 • Egy napon a vizsgázónak legfeljebb 2 szóbeli vizsga szervezhető.

 • A vizsgázónak a vizsga előtt legalább 10 perccel meg kell jelennie. · A vizsgateremben egyidejűleg 1 vizsgázó tartózkodhat.

 • A vizsgázó tételt húz.

 • A szóbeli vizsgához szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.

 • A felkészülési idő nincs

 • A felelés időtartama 15 percnél nem lehet több.

 • A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel.

 • A vizsgabizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel a tétellel kapcsolatban a vizsgázónak.

 • Ha vizsgázó a tétellel kapcsolatban teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat.

 • Két tantárgy között 15 perc pihenőidőt kell biztosítani.

 • Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, két vizsgatételt kell húznia.

 • A vizsgázók a teremben egymással nem beszélhetnek, egymást nem zavarhatják.

 • Szabálytalanság esetén az elnök figyelmezteti a vizsgázót, az elért eredményt megsemmisítheti, a figyelmeztetést a jegyzőkönyvben feltünteti, értesíti az intézményvezetőt.

A vizsgarészek százalékos megoszlása:

 

Olvasott szöveg értése

25

Nyelvhelyesség

15

Fogalmazás vagy levélírás

15

hallott szöveg értése

20

társalgás, téma kifejtése

25

 

Százalék %

osztályzat számmal

osztályzat szövegesen

0-49

1

elégtelen

50-60

2

elégséges

61-72

3

közepes

73-84

4

85-100

5

jeles

 

I.                  A vizsga részei 

Írásbeli vizsga

 

 

időtartama

elérhető pont-

szám

Használható segéd-

eszközök

nyilvánosság

nyilvánosságra hozás határideje

 

feladattípusok

 

 

60 perc

60 pont

 

 

-

 

részei:

Olvasott szöveg értése

 

 25

nincs

nem nyilvános

-

·         feleletválasztás

·         igaz/hamis/nem értelmezhető

·         egymáshoz rendelés

·         csoportosítás megadott kategóriák szerint

·         események sorrendbe rakása a szöveg alapján

·         szövegből kiemelt mellékmondat, mondat, bekezdés helyének azonosítása a szövegben

·         szöveg részeinek sorrendbe rakása

·         hiányos szöveg kiegészítése (szavak, kifejezések pótlása előre megadott listából vagy anélkül)

·         hiányos mondatok kiegészítése a szöveg alapján

·         rövid választ igénylő nyitott kérdések

 

 

Fogalmazás vagy levélírás

 

 20

nincs

nem nyilvános

-

·         rövid, személyes jellegű közlés (üzenet, naplóbejegyzés, blogbejegyzés, internetes hozzászólás)

·         e-mail

·         meghívó

·         magánjellegű vagy intézménynek szóló levél

 

Nyelvhelyesség

 

15

nincs

nem nyilvános

-

·         hiányos mondatok vagy szövegek kiegészítése feleletválasztással (négy válaszlehetőség közül egy helyes kiválasztása)

·         a szövegből kivett mondatrészlet helyének azonosítása szövegkohéziós eszközök segítségével

·         hiányos szövegek kiegészítése önállóan vagy előre megadott szókészletből

·         megadott szavak ragozott alakjainak vagy a belőlük képzett új szavaknak a szövegbe illesztése

·         szövegtranszformáció a megadott szempontok alapján

 

hallott szöveg értése

 

30 perc

20 pont

CD lejátszó

 

 

·         igaz/ hamis/nem értelmezhető

·         feleletválasztás

·         egymáshoz rendelés

·         események sorrendjének megállapítása

·         nyomtatványok, űrlapok kitöltése

·         táblázat kitöltése

·         hiányos mondatok kiegészítése

·         rövid választ igénylő nyitott kérdések

·         ténybeli hibák azonosítása, javítása

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóbeli vizsga

 

 

időtartama

elérhető pont-

szám

Használható segédeszközök

nyilvánosság

nyilvánosságra hozás határideje

feladattípusok

 

 

40-45 perc

40 pont

 

 

 

 

részei:

társalgás,

 téma kifejtése

10-15 perc

20 pont

 

nyilvános témakörök

A vizsga előtt legalább 60 nappal

1. a tankönyv olvasmányainak a megbeszélése tanári kérdések alapján

2. az olvasmányokhoz kapcsolódó témakör kifejtése, vélemény nyilvánítás, vagy szituációs gyakorlat


Iskolánk adatai
 • Iskola neve: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
 • OM azonosító: 033651
 • Intézményvezető: Chriszt Gyula
 • E-Mail cím: krudynyh[kukac]krudy-nyh.edu.hu
 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64.
 • Nyitvatartás: H-P 7:00 - 17:00
 • Telefonszám: 06/42-501-550
 • Fax szám: 06/42-404-414
Fenntartó adatai
 • Neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ
 • Címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. épület
 • Telefonszáma: 06/42-795-315
 • E-mail címe: nyiregyhaza[kukac]kk.gov.hu
Eseménynaptár
Krúdy Alapítvány
 • Adószám: 18790225-1-15
 • Bankszámlaszám: 11744003-20360502
Krúdy Sport Alapítvány
 • Adószám: 18801260-1-15
 • Bankszámlaszám: 68800109-11048022